Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP)

EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic, a to především do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení na straně kupujících.

EGAP byl založen v roce 1992 jako akciová společnost plně vlastněná státem. Česká republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Ve své činnosti se řídí zákonem o pojišťovnictví a zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Obsah článku

Typy pojištění

Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Předmětem pojištění jsou vývozní pohledávky, tj. pohledávky pojištěného za dovozcem z vývozního dodavatelského úvěru tj. pohledávky na úhradu závazků ze smlouvy o vývozu (platba za dodané zboží a služby) specifikované v pojistné smlouvě.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Výše pojistného závisí na objemu vývozu, sjednaných platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

Předmětem pojištění jsou vývozní pohledávky, tj. pohledávky pojištěného za dovozcem z vývozního dodavatelského úvěru, tj. pohledávky na úhradu závazků ze smlouvy o vývozu (platba za dodané zboží a služby) specifikované v pojistné smlouvě. Dokumenty, které budou prokazovat vznik pojištěné vývozní pohledávky a řádné splnění závazků vývozce ze smlouvy o vývozu vůči dovozci a který bude akceptován pojištěným, stanoví pojistná smlouva.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Výše pojistného závisí na objemu vývozu, sjednaných platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Předmětem pojištění jsou vývozní pohledávky, tj. pohledávky pojištěného za dovozcem z vývozního dodavatelského úvěru, tj. pohledávky na úhradu závazků ze smlouvy o vývozu (platba za dodané zboží a služby) specifikované v pojistné smlouvě.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pojištěné vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčinypatří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Výše pojistného závisí na objemu vývozu, sjednaných platebních podmínkách, způsobu zajištění plateb, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Pojištění úvěru na předexportní financování

Předmětem pojištění Exportní garanční a pojišťovací společností a.s. (EGAP) jsou pohledávky pojištěného za dlužníkem z předexportního úvěru, na úhradu jistiny, úroků z úvěru za každé úrokové období a poplatků vyplývající ze smlouvy o úvěru.

Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nesplacení úvěru z důvodu neschopnosti vývozce splnit smlouvu o vývozu nebo neschopnosti výrobce vyrobit zboží nebo poskytnout služby pro vývoz.

Výše pojistného závisí na výši a délce poskytnutého předexportního úvěru, hodnocení rizikovosti vývozce a na výši spoluúčasti.

Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu

Pojistnou událostí je částečná nebo úplná nemožnost vývozce plnit smlouvu o vývozu ve sjednaném termínu a ani v průběhu čekací (karenční) doby v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost) nebo porušení smlouvy o vývozu ze strany dovozce, zejména odmítnutí plnění vývozce, případně jiné jednání nebo nečinnost dovozce, kterými dává najevo, že považuje smlouvu o vývozu za ukončenou nebo nemá zájem na jejím dalším plnění. Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které znemožní plnění smlouvy o vývozu, nebo omezí konverzi plateb, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

Výše pojistného závisí na rozsahu pojištěné ztráty, hodnocení charakteru a rizikovosti dovozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti se získáním nebo plněním smlouvy o vývozu

Bankovní zárukou je závazek banky uspokojit beneficienta (oprávněnou osobu) do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Beneficientem může být dovozce popř. banka dovozce. Bankovní záruku vystavuje banka na základě požadavku vývozce (příkazce) ve vazbě na podmínky uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášený tendr. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond). V souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu mohou být vystaveny i jiné typy záruk.

Předmětem pojištění je bankovní záruka vystavená pojištěnou bankou za příkazce v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu.

Pojistnou událostí je neoprávněné čerpání ze záruky a oprávněné čerpání, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Neoprávněným se rozumí čerpání, aniž by vývozce porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy o vývozu nebo z podmínek výběrového řízení, a rovněž čerpání v důsledku teritoriálních a jiných nekomerčních příčin, které mají povahu vyšší moci. Oprávněným je čerpání z důvodu nesplnění smluvních závazků vývozcem.

Výše pojistného závisí na hodnotě a délce pojištěné záruky, hodnocení rizikovosti vývozce, hodnocení rizikovosti země nebo teritorií souvisejících s plněním smlouvy o vývozu, podmínkách výběrového řízení, druhu záruky a na výši spoluúčasti.

Další pojištění

  • Pojištění investic v zahraničí
  • Pojištění úvěru na investici v zahraničí
  • Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru
  • Pojištění vývozního odběratelského úvěru
  • Pojištění potvrzeného akreditivu

Kontakty

Vodičkova 34/701
111 21  Praha 1
tel.:  +420 222 841 111
e-mail:  info@egap.cz
Datová schránka EGAP: nqkd2ia

Odeslaný screenshot obrázek

 

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *