Pořízení vakuového manipulátoru – soupis všech povinností, které firmě ukládá zákon, ve vztahu k zajištění bezpečnosti práce

Koupě i pronájem vakuového manipulátoru mohou výrazně usnadnit každodenní život a zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců ve výrobních firmách, na stavbách i v zemědělství. Je nutné klást důraz i na povinnosti, které souvisí především se zachováním maximální bezpečnosti, aby při manipulaci a údržbě nedocházelo k pracovním úrazům, poškození stroje a břemen. Z článku zjistíte, kdo smí stroj obsluhovat a jaké jsou podmínky manipulace. Uvedeme také, jaké dokumenty musí každá firma evidovat.

Základní pravidla, která je nutné při manipulaci vakuových manipulátorů, dodržet

Cílem veškerých bezpečnostních opatření je předcházet pracovním úrazům, zajistit správnou obsluhu a zamezit poničení manipulovaných břemen. S pravidly musí být seznámeni všichni zaměstnanci, kteří se strojem přicházejí do kontaktu.

 • Hmotnost, velikost i tvar manipulovaného břemene nepřekračují maximální nosnost stroje a jeho předpoklady.
 • Nikdy nejsou zvedána břemena, na kterých se nachází neupevněný předmět.
 • Pro manipulaci konkrétního břemene je zvolen vhodný typ vakuového manipulátoru.
 • Břemeno je před uchycením očištěno od veškerých nečistot a je položeno výhradně na rovný a hladký povrch.
 • V případě přemisťování plechů může být přemisťován vždy jen jeden. Nikdy ne více kusů najednou.

Dokumentace, které musí vést každá firma

Zaměstnavatel v obou případech určí zaměstnance, který je zodpovědný za vedení dokumentací a zajištění potřebných kontrol.

Průvodní

Zahrnuje návod výrobce k montáži, obsluze i údržbě, informace ke kontrolám a pokyny pro případnou výměnu některé z částí zařízení.

Provozní

Obsahuje podrobný návod k manipulaci a doklady prokazující způsobilost zařazení do provozu. Součástí jsou také veškeré doklady o realizovaných úpravách a opravách, včetně záznamů z pravidelně prováděných kontrol a revizí.

Zajištění pravidelných kontrol

U všech strojů musí být provedena minimálně jednou ročně odborná kontrola, při které se zkoumá technický stav. Dále probíhají periodické kontroly, jejichž termín se řídí informací od výrobce zveřejněné v průvodní dokumentaci. Posledním typem jsou mimořádné kontroly, které je nutné uskutečnit v případě, kdy je stroj zařazen do provozu po delší době, nebo byl zdrojem pracovního úrazu.

Kdo je oprávněn obsluhovat vakuový manipulátor

Obsluhou stroje mohou být pověření pouze osoby, které k tomu byly důkladně proškoleny a mají k této činnosti veškeré předpoklady. Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance o bezpečném řízení, způsobu ovládání stroje i o veškerých rizicích.

Vakuové manipulátory slouží k bezpečné manipulaci břemen, ale přinesou firmě i řadu dalších výhod

 • Více možností použití
  • Stroje je možné použít venku i uvnitř.
  • Uplatnění nacházejí v zemědělství, ve výrobě i na stavbách.
  • Slouží k manipulaci různých typů břemen (sklo, beton, plechy apod.)
  • V případě kombinace s jeřábem je možné pracovat i ve výškách a ztížených podmínkách.
 • Zvýšená efektivita práce
  • Práce je odváděna výrazně rychleji, ale při zachování vysoké kvality a přesnosti.
  • Ovládání strojů je intuitivní. Proškolení obsluhy jsou většinou schopni zajistit dodavatelé strojů.
  • Zamezí se pracovním úrazům a případnému poničení manipulovaných břemen.

Přečtěte si tom, jak roboti a digitální inovace pomáhají zvyšovat efektivitu práce v českých podnicích.

V článku jsme pro Vás popsali povinnosti, které se pojí s pořízením vakuového manipulátoru. Stroje smějí obsluhovat pouze zaměstnanci k tomu proškolení a oprávnění. Osoby pověřené zaměstnavatelem musí vést průvodní a provozní dokumentaci. Odpovídají i za provedení nezbytných kontrol, o kterých musí provádět zápis. Uvedli jsme také největší výhody, které se s pořízením stroje pojí. Investice do vakuových strojů má vysokou návratnost a pro firmy představuje konkurenční výhodu. Výrazně se zlepší pracovní podmínky všech zaměstnanců a bude se předcházet pracovním úrazům. Zjistěte, při kterých pracovních činnostech dochází nejčastěji k úrazům.

Jak byste zajistili, aby se o pravidlech BOZP dozvěděli všichni Vaši zaměstnanci?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *