Asociace pojišťoven

Uskupení společností, které podnikají v pojišťovnictví. Smyslem uskupení je propagace jejich společných zájmů při příležitosti novelizace zákonů, atd. Každá taková asociace má užší vedení, které prezentuje její zájmy veřejnosti.

Úkolem asociace pojišťoven je:

 • koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům veřejné správy, médiím a dalším subjektům, a to i ve vztahu k zahraničí,
 • zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a navrhovat legislativní úpravy,
 • působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v Kodexu etiky v pojišťovnictví,
 • na požádání soudů a jiných orgánů podávat posudky z oblasti pojišťovnictví,
 • podporovat vědeckou činnost týkající se činnosti pojišťoven, uveřejňovat důležité poznatky, vydávat odborné časopisy a publikace,
 • propagovat význam pojištění a zlepšovat image pojišťovnictví,
 • na základě požadavků členů asociace zabezpečovat a zprostředkovávat výchovu a vzdělávání a organizovat výměnu zkušeností a spolupráci se zahraničím,
 • zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních organizacích a jejich orgánech,
 • podílet se na tvorbě společných statistik a evidencí,
 • působit v oblasti zábrany škod, zejména spolupracovat s orgány a organizacemi činnými v oblasti škodové prevence, podporovat tvorbu norem v této oblasti a na základě rozhodnutí členů asociace sdružovat a poskytovat prostředky na zábrannou činnost,
 • působit v oblasti prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
 • zajišťovat vzájemnou výměnu a sdílení informací za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání ve smyslu ustanovení § 129 odst. 6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
 • úzce spolupracovat se středními a vysokými školami a dalšími teoreticko-výzkumnými pracovišti při výchově odborníků a rozvoji pojišťovací teorie a za tímto účelem podporovat vznik specializovaných sdružení pojišťovacích odborníků,
 • poskytovat služby v rámci svého předmětu činnosti a výnosy z nich používat na úhradu příslušných nákladů na tyto služby,
 • zakládat společnosti k zabezpečení plnění společných úkolů členů asociace.
 • Úkolem asociace není vykonávat kontrolu řízení a organizace činnosti svých členů, kontrolu jejich obchodní strategie a ani řešit otázky, které se týkají sporů ze smluvních vztahů mezi pojistitelem a pojistníkem včetně sporů o pojistné plnění a jeho výši.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *