Česká kancelář pojistitelů

ČKP je profesní organizací pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). ČKP spravuje garanční fond, fond zábrany škod a provozuje Linku pomoci řidičům 1224. ČKP zajišťuje likvidaci specifických pojistných událostí a provozuje informační středisko pro poškozené.

Česká kancelář pojistitelů provozuje hraniční pojištění, které si při vstupu na území ČR sjednává řidič cizozemského vozidla bez platného povinného ručení pro území ČR (resp. zelené karty časově platné pro území ČR ) zaplacením pojistného, a to na dobu jeho pobytu na tomto území.

Dále Kancelář provozuje informační středisko. Jeho hlavní funkcí je zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky a uchovávat a poskytovat vybrané údaje o škodních zástupcích, které jmenovaly pojišťovny, jež mají oprávnění provozovat povinné ručení v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru.

Dále Kancelář předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel, a identifikuje tak registrovaná nepojištěná vozidla, jež pak oznamuje správním orgánům.

ČKP zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, jež jsou v jiných členských státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění, a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod. Spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti.

Ve vztahu k poškozeným, tj. těm, kterým byla provozem vozidla způsobena škoda, vystupuje Česká kancelář pojistitelů jako garant a poskytovatel plnění za újmu:

 • na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
 • způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti,
 • způsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
 • způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním,
 • způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění,
 • náhradního plnění podle § 24 a) a § 24 b) zákona č. 168/1999 Sb.,
 • způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno.

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (nazývané též povinné ručení) je zákonnou povinností každého vlastníka motorového vozidla. Představuje totiž nezbytnou podmínku k tomu, aby vozidlo mohlo být provozováno na veřejných komunikacích. Kryje škody, které jsou způsobené vozidlem ostatním a chrání tak pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozené strany.

Limity krytí

Limity pojistného krytí u povinného ručení představují maximální sumu, která je v případě škodné události vyplacena poškozenému z daného povinného ručení. Minimální zákonem stanovený limit pojistné ochrany je 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené. V praxi to znamená, že v případě nehody zaplatí pojišťovna za viníka nehody poškozenému skutečnou škodu maximálně však do výše stanovených limitů. Řada pojišťoven nabízí několik variant limitů. Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou definovány v pojistných podmínkách vycházejících z ustanovení zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje zejména:

 • úhradu způsobené škody na zdraví nebo usmrcením,
 • úhradu způsobené škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pokud fyzická osoba pozbyla schopnost ji opatrovat,
 • úhradu škod, majících povahu ušlého zisku,
 • úhradu za účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení, a to u škod na zdraví vždy a u škod na věci jen v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou

Vznik smlouvy

Ke sjednání pojistné smlouvy jsou potřeba identifikační údaje pojistníka, velký technický průkaz, případně informace o škodní historii pro určené bonusu/malusu (tyto informace si již dnes pojišťovna ověří elektronicky v databázi ČKP). Po sjednání pojištění vydá pojišťovna kromě pojistné smlouvy též zelenou kartu, která je platná v ČR i v zahraničí. Výčet států je uveden vždy na zadní straně zelené karty. Spolu s pojistnou smlouvou a zelenou kartou obdrží motorista od své pojišťovny zpravidla i Všeobecné pojistné podmínky, předtištěný formulář záznamu o nehodě, formulář hlášení pojistné události, pokyny, jak a v jakém rozsahu používat asistenční služby apod.

Výběr produktu

Nejnižší cena nemusí být vždy výhrou, protože nejlevnější pojištění bývá oproštěno od všech praktických asistenčních služeb či připojištění, které, dojde-li na nehodu, motorista ocení. Obzvlášť v zahraničí, kde nás může zaskočit rozdílnost prostředí, neznalost dopravních specifik, časová tíseň, rozdílné (vyšší) ceny nebo jazyková bariéra, se asistence vyplatí.

Cenu, kterou za povinné ručení zaplatíte, vždy ovlivňuje kategorie vozidla (os. automobil, tahač apod.); zdvihový objem válců nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění a předchozí bezeškodní průběh (systém bonus/malus). Vliv na cenu může mít i rozsah asistenčních služeb, segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.) nebo způsob sjednání (při on-line sjednání poskytují pojišťovny slevu).

Zelená karta

Zelená karta je jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta jednak umožní prokázat, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti, jednak umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

Zelená karta obsahuje na první straně zelené karty rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Podmínkou platnosti zelené karty v té které zemi pak je, aby její rozeznávací značka nebyla v této rubrice přeškrtnuta.Podle § 6, odst. 5), 6) zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, je obligatorní a dobrovolná územní platnost pojištění odpovědnosti stanovena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (MF).

Fond zábrany škod

Co je Fond zábrany škod?

Fond zábrany škod se používá pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel.

Kdo spravuje Fond zábrany škod

Od 1. 1. 2014 spravuje Fond zábrany škod Česká kancelář pojistitelů, která je profesní organizací pojistitelů, jež jsou oprávněni na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Kde vznikají zdroje Fondu zábrany škod?

Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odvádí 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do Fondu zábrany škod.

Použití prostředků fondu

Tyto finanční prostředky jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Kontakty

Česká kancelář
pojistitelů

Budova Gemini B
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

Tel.: +420 221 413 111
E-mail: info@ckp.cz
ID datové schránky ČKP: qcgxgxn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *