Hasičská vzájemná pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1900 a je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. V roce 1992 byla její činnost obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

HVP, a.s. nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti majetkového pojištění. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.

Obsah článku

Pojištění vozidel

Pojištění oprav pozáruční vady motorového vozidla

Postavte se zákonům schválnosti a vyhněte se nečekaným vysokým nákladům za opravu vady vozidla, která se samozřejmě objeví až po té, co záruční doba na vozidlo skončí.

Pojištění je platné na území Evropy a lze je sjednat na zcela nové motorové vozidlo s přidělenou registrační značkou a s oprávněním pro provoz na pozemních komunikacích.

Možnosti pojištění:

 • Výběr z variant:
  • MINIMUM,
  • STANDARD,
  • EXKLUZIV,
 • Sjednává se na dobu určitou.
 • Počátek pojištění:
  • dnem následujícím po datu konce záruky výrobce,
  • nebo ujetím příslušného počtu kilometrů.

Pojištění osob

Úrazové pojištění:

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ

 • pojistnou smlouvou je možné pojistit 1 až 2 dospělé osoby a 1 až 5 dětí,
 • u pojistných nebezpečí není sjednána čekací doba,
 • varianty krátkodobého i dlouhodobého pojištění.

Dospělé lze pojistit na pojistná nebezpečí:

 • Smrt následkem úrazu,
 • Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle,
 • Trvalé následky úrazu s lineárním nebo progresivním plněním,
 • Trvalé následky úrazu v motorovém vozidle s lineárním plněním
 • Doba nezbytného léčení úrazu nebo Denní odškodné za dobu léčení úrazu,
 • Invalidita následkem úrazu,
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu.

POJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVCE

Výhody úrazového pojištění jednotlivce:

 • lze sjednat pro děti i dospělé,
 • neomezená územní platnost,
 • volba pojistného krytí dle aktuálních potřeb,
 • pojistná ochrana na celých 24 h, příp. pouze při pracovní činnosti.

Koho lze pojistit:

 • děti i dospělé.

Pojistit lze na:

 • smrt úrazem,
 • trvalé následky úrazu,
 • dobu nezbytného léčení úrazu tělesného poškození vzniklého následkem úrazu nebo denní odškodné (nelze sjednat současně).
 • SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ
 • OSOB V MOTOROVÉM VOZIDLE
 • JSDH OBCE – ÚRAZ
 • POJIŠTĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ
 • DOTAZ NA ÚRAZOVÉ POJIŠTENÍ

Cestovní pojištění

 • CP – ZAHRANIČÍ
 • CP – ČESKÉ REPUBLICE
 • DOTAZ NA CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Komplexní pojištění občanů

V dnešní hektické době je třeba hledat co nejefektivnější cesty k zabezpečení své domácnosti a majetku proti všem nebezpečím, které takové vlastnictví přináší.

Produktem lze pojistit:

 • občanské stavby (hlavní stavba, vedlejší stavby, byt jako stavbu),
 • domácnost (trvale obývaná, rekreační, majetek v garáži na jiné adrese než domácnost),
 • občanskou odpovědnost,
 • dvě varianty asistenční služby – základní a nadstandardní.

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat ve třech variantách:

 • MINIMUM
 • STANDARD
 • EXKLUZIV

Výhody:

 • možnost sjednat kompletní pojištění majetku na jedné pojistné smlouvě,
 • možnost sjednat jednotlivě stavbu, domácnost nebo odpovědnost v běžném občanském životě,
 • výběr ze tří variant rozsahu pojistných nebezpečí a volba připojištění,
 • k hlavní stavbě (budově) jsou zdarma pojištěny i drobné stavby do 25m2,
 • možnost rozšířit pojištění domácnosti i na věci uložené v garáži na jiné adrese než je domácnost,
 • základní asistence k variantě EXKLUZIV zdarma.

Stavba

 • Pojištění se vztahuje na stavby, vedlejší stavby a byty jako stavba jednotlivě určené v pojistné smlouvě.
 • Vždy musí být pojištěna stavba hlavní, aby mohly být pojištěny i stavby vedlejší.
 • Za hlavní stavbu se považuje rodinný dům, chalupa či chata. S hlavní stavbou je pojištěno:
  • příslušenství stavby (studny, žumpy, septiky, venkovní i vnitřní vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky…)
  • stavební součásti stavby (ohřívače vody, kotle všeho druhu, tepelná čerpadla…)
 • Za vedlejší stavby se považuje oplocení a meziploty, fotovoltaické elektrárny, které dodávají elektrický proud pro potřebu pojištěných staveb, kůlny, pergoly, bazény, apod.

Domácnost

Trvale obydlená domácnost

Základní pojištění:

 • soubor věcí, které tvoří zařízení (vybavení) domácnosti a které slouží k jejímu provozu,
 • domácí a drobná hospodářská zvířata,
 • stavební součásti bytu, stavební součásti vedlejších místností bytu a stavební součásti příslušenství bytu,
 • pojištění zahrnuje také zdravotní pomůcky, jízdní kola, kočárek, věci na zahradě…

Připojištění nebezpečí odcizení nad základní limit:

 • cenností,
 • stavebních součástí bytu, stavebních součástí vedlejších místností bytu a stavebních součástí příslušenství bytu,
 • elektroniky,
 • malé zahradní mechanizace,
 • příslušenství motorového vozidla.

Připojištění souboru věcí uložených:

 • v příslušenství bytu,
 • v uzamykatelných společných prostorách bytového domu.

Rekreační domácnost

 • soubor věcí, které tvoří zařízení (vybavení) rekreační domácnosti a které slouží k jejímu provozu,
 • domácí a drobná hospodářská zvířata.

Movité věci v garáži na jiné adrese

 • soubor věcí v garáži na jiné adrese než je domácnost.

Pojištění souboru věcí se sjednává v nové, časové i obvyklé ceně (přesná specifikace v pojistných podmínkách).

Odpovědnost občanů za újmu

 • škodu způsobenou na movité nebo nemovité věci,
 • škodu způsobenou poraněním nebo usmrcením zvířete,
 • újmu na zdraví,
 • finanční škodu,

které byly způsobeny:

 • provozem domácnosti a jejího zařízení,
 • při rekreaci, volnočasových aktivitách, rekreačním sportu,
 • účastí na silničním provozu v postavení chodce, cyklisty nebo uživatele jednoduchého, vlastní silou nebo elektromotorem poháněného prostředku (koloběžky, trojkolky, in-line bruslí, segway apod.).

Pojištění lze sjednat:

 • v územním rozsahu Česká republika nebo Evropa
 • pro osoby žijící ve společné domácnosti, případně  další osoby, které jsou pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo údržbou nemovitosti,
 • samostatně nebo společně s pojištěním domácnosti nebo stavby, v rámci Komplexního pojištění občanů,
 • v limitech pojistného plnění od 1  000 000 – 10 000 000 Kč,
 • ve třech variantách rozsahu pojistných nebezpečí.

Varianty pojištění:

O – MINIMUM

zahrnuje pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, včetně odpovědnosti za škody způsobené:

 • provozem domácnosti,
 • při rekreaci, zábavě, rekreačním sportu,
 • účastí na silničním provozu v postavení chodce, cyklisty nebo uživatele jednoduchého, vlastní silou nebo elektromotorem poháněného prostředku,

Do 20% ze sjednaného pojistného plnění, lze sjednat připojištění odpovědnosti za škody:

 • vyplývající z vlastnictví, držby nebo nájmu nemovitosti,
 • vzniklé v souvislosti s chovem zvířat pro vlastní potřebu.

O – STANDARD

zahrnuje pojištění odpovědnosti v rozsahu varianty O – MINIMUM, k tomu pojištění odpovědnosti:

 • za škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo nájmu nemovitosti,
 • za škody vzniklé v souvislosti s chovem zvířat pro vlastní potřebu.

Do 20% ze sjednaného pojistného plnění, lze sjednat připojištění odpovědnosti za škody, ke kterým došlo:

 • při zacházení s legálně drženou střelnou, bodnou nebo sečnou zbraní,
 • v důsledku jednání či opomenutí osoby, které byly pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo prováděním údržby nemovitosti.

O – EXKLUZIV

zahrnuje pojištění odpovědnosti v rozsahu varianty O – STANDARD, k tomu pojištění odpovědnosti:

 • za škody, ke kterým došlo při zacházení s legálně drženou střelnou, bodnou nebo sečnou zbraní,
 • za škody, ke kterým došlo v důsledku jednání nebo opomenutí osob, které byly pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo údržbou nemovitosti.

Podnikatelé

 • POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ – FORTEL
 • POJIŠTĚNÍ STAVEB
 • POJIŠTĚNÍ MOVITÉHO MAJETKU
 • POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY
 • ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ
 • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
 • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Organizace

 • POJIŠTĚNÍ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
 • POJIŠTĚNÍ JEDNOTEK SDH OBCÍ
 • POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CHARITATIVNÍCH A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ
 • POJIŠTĚNÍ MYSLIVCŮ

Generální ředitelství

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,
Generální ředitelství
Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

tel.: 222 119 119
e-mail: info@hvp.cz

identifikátor dat. schránky: 3ncedf2

Pobočky

 • BRNO – Panská 2, 602 00 Brno, tel.: 542 211 296, brno@hvp.cz
 • ČESKÉ BUDĚJOVICE – Lannova 63, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 437 905, budejovice@hvp.cz
 • JIČÍN – Denisova 585, 506 01 Jičín, tel.: 497 770 660 – 661, jicin@hvp.cz
 • OSTRAVA – Zeyerova 4, 702 00 Ostrava, tel.: 595 136 428 – 430, ostrava@hvp.cz
 • PLZEŇ – Purkyňova 1020/27, 301 36 Plzeň, tel.: 377 220 187, plzen@hvp.cz
 • PRAHA – Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, tel.: 222 119 190, 222 119 194, praha@hvp.cz
 • ÚSTÍ NAD LABEM – Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 139, usti@hvp.cz
 • ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 624 561, hvp.zdar@hvp.cz
Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *