Jak ušetřit díky spolupracující osobě a jaká jsou rizika při podnikání manželů?

Pracujete jako OSVČ a chcete dosáhnout úspory na daních? Jednou z možností je převedení příjmů a výdajů na spolupracující osobu. V tomto článku zjistíte, kdo je to spolupracující osoba a jaké jsou její výhody a nevýhody. Kromě toho vám také nastíníme možná rizika při podnikání manželů.

Co je to spolupráce osob

Spolupráce osob je definovaná v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účelem uplatnění spolupráce osob je snížení daňové zátěže podnikatele. Díky vzájemné spolupráci totiž může OSVČ rozdělit své příjmy a výdaje na jednu nebo více osob, které s ní žijí ve společné domácnosti. Jedná se o zcela legitimní možnost optimalizace daně z příjmů fyzických osob.

Kdo může být spolupracující osobou

Je důležité si také ujasnit, kdo se může stát spolupracující osobou. Spolupracující osobou totiž může být pouze osoba, která s podnikatelem žije a hospodaří ve společné domácnosti nebo se účastní společného rodinného podnikání.

Nejčastěji je spolupracující osobou manžel nebo manželka, případně registrovaný partner nebo partnerka. Spolupracující osobou se však může stát také například rodič v důchodu nebo zletilé dítě.

Spolupracující osoba musí mít alespoň 18 let a být způsobilá k právním úkonům. Spolupracující osoba je pro daňové účely považovaná taktéž za OSVČ, pro danou činnost však nepotřebuje živnostenské oprávnění.

Spolupracující osoba: Vedlejší nebo hlavní činnost?

V případě, že má spolupracující osoba jediný příjem od podnikatele, se kterým spolupracuje, jedná se pro ni o hlavní samostatně výdělečnou činnost. Pokud je však zároveň zaměstnaná, studující nebo na rodičovské dovolené, jde o činnost vedlejší.

Spolupracující osoba vám může přinést daňové úspory.

Kdo nemůže být spolupracující osobou

Zákon také stanovuje, kdo nemůže být spolupracující osobou. Jedná se o dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku, dítě v kalendářních měsících, ve kterých na něj bylo uplatňované daňové zvýhodnění, manžel, pokud je na něj uplatňovaná sleva na manžela, a poplatník, který zemřel.

Jak probíhá spolupráce osob

Pokud je spolupracující osobou manželka nebo manžel, může jí OSVČ svěřit až 50 % svých příjmů a výdajů, a to do výše 540 tisíc korun zisku ročně. V případě, že je spolupracující osobou někdo jiný, podnikatel na něj může převést maximálně 30 % příjmů a výdajů, a sice do výše 180 tisíc.

Výhody spolupracující osoby

Mezi největší výhody patří zmíněné snížení odvodu daně z příjmu a snížení odvodu na sociální pojištění. Pro spolupracující osobu je také výhodou, že nemusí mít živnostenské oprávnění.

Nevýhody spolupracující osoby

Nevýhodou je, že podnikatel nemůže na spolupracující osobu uplatnit slevu na manžela ani na dítě (spolupracující osoba slevu uplatnit může). Nevýhodou je také skutečnost, že spolupracující osoba pracující na hlavní činnost musí platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Jak spolupracující osobu nahlásit?

Podnikatelé musí při zahájení spolupráce splnit oznamovací povinnost. Skutečnost, že k sobě podnikatel přibírá spolupracující osobu, je nutné nahlásit finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Povinnosti se vztahují i na spolupracující osobu, musí se zaregistrovat k dani z příjmu a v případě, že jde o hlavní samostatně výdělečnou činnost, čeká ji každý měsíc platba záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Jak je to s daňovým přiznáním?

Povinnost odevzdat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok má kromě podnikatele také spolupracující osoba.

Společné podnikání manželů

Dle zákoníku práce mezi manželi nesmí vzniknout jakýkoliv pracovněprávní vztah, pokud jsou oba fyzické osoby. Mohou však společně podnikat v případě, že jsou oba OSVČ, případně právnické osoby.

Společné podnikání je snem mnoha párů.

Manžel/manželka jako spolupracující osoba

Pokud spolu chtějí manželé podnikat, jeden z manželů může působit jako spolupracující osoba a vzniká mu nárok na důchodové i nemocenské zabezpečení. Nevznikají mu však pracovněprávní nároky, tedy například dovolená nebo pracovní volno.

Smlouva mezi manželi

Manželé mají možnost upravit smlouvou vzájemné majetkové vztahy, přičemž se smlouvy o rozsahu společného jmění mohou sjednat i před uzavřením manželství, nemohou však být sjednány zpětně. Předmětem smlouvy mezi manželi mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty, závazky i nemovitosti.

Podnikání a společné jmění manželů (SJM)

Společná firma manželů a také zisky, které z ní plynou, spadají do společného jmění manželů v případě, že došlo k započetí podnikání po svatbě. V opačném případě se jedná o majetek nabytý před manželstvím.

Podnikat můžete i na rodičovské dovolené.  

Rodičovství při podnikání

Nastávající rodiče, kteří podnikají, si také často pokládají otázku, jak s mateřskou a rodičovskou dovolenou skloubit podnikání. Podmínkou pro to, aby měly OSVČ nárok na mateřskou, je platba dobrovolného nemocenského pojištění. Aby však OSVČ mohly tento příjem pobírat, musí zastavit své podnikání, konkrétně nesmí osobně vystavovat faktury a vykonávat podnikatelskou činnost, pozastavit živnostenský list však nemusí.

Pokud OSVČ na mateřskou nárok nemá, může rovnou začít brát rodičovský příspěvek. Na mateřské a rodičovské samozřejmě může být i otec, na mateřskou může ale nastoupit nejdříve 6 týdnů po narození dítěte. 

Fakturace mezi manželi

Fakturace mezi manželi, kteří mají příjmy ze samostatné činnosti, není zakázaná. Právně napadnutelná je však fakturace u manželů, kteří nemají zúžené společné jmění manželů (SJM) a úhrady faktur vystavených jedním z manželů provádí druhý ze společného majetku. 

Jaké jsou možné problémy při rozvodu?

Pokud je spolupracující osobou manžel nebo manželka a dojde k rozvodovému řízení, a to i za situace, kdy spolu manželé stále bydlí, nemohou na druhého rozdělit své příjmy a výdaje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *