Poštová banka, a.s. pobočka ČR

Kód banky 2240 patří bankovnímu domu Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika. Pro mezinárodní označení banka používá mezinárodní bankovní kód SWIFT/BIC: POBNCZPP.

PODNIKATELSKÉ ÚČTY

Podnikatelský účet

Je běžný účet v domácí měně pro všechny právnické osoby, a to tuzemců i cizozemců.

Umožní vám:

 • jednoduše a efektivně spravovat vaše finance,
 • realizovat bezhotovostní platební styk v různých formách, v rámci České republiky, ale i do zahraničí,
 • využít služby Internet bankingu,
 • určit k dispozici s účtem neomezený počet spoludisponentů,
 • kapitalizace úroků probíhá měsíčně.

Při zřízení podnikatelského účtu je potřební předložit:

 • vyplněnou smlouvu o účtu a podpisový vzor,
 • doklad totožnosti a doklad prokazující oprávnění společnosti vykonávat podnikatelskou činnost, ne starší než tři měsíce,
 • vložit na účet první vklad bezhotovostním převodem.
 • Podnikatelský účet v cizí měně

Internet banking

Co Internet banking nabízí

 • možnost disponovat se svým podnikatelským účtem z kteréhokoli místa na světě s přístupem na internet 24 hodin denně 7 dní v týdnu,
 • přístup k libovolnému počtu účtu (podúčtů) i pro oprávněné osoby.

ZŘÍZENÍ INTERNET BANKINGU

Zřízení Internet bankingu

 • vztah klienta a banky při používání služby je založen na smluvním základě,
 • Smlouvu může klient předložit v obchodním místě banky; pokud klient zašle Smlouvu poštou, je zapotřebí, aby v jednom stejnopisu Smlouvy byl ověřen podpis majitele účtu a disponenta notářem,
 • o zřízení účtu může požádat každý majitel podnikatelského účtu vedeného v CZK nebo v cizí měně pro sebe, jakož i pro osoby, které uvede ve Smlouvě.

INTERNET BANKING VÁM UMOŽŇUJE

Internet banking umožňuje:

 • přístup klienta k vlastnímu účtu,
 • přenos formulářů s příkazy od klienta do banky,
 • přenos výpisů z účtu v elektronické formě z banky klientovi.

Technické a programové předpoklady

 • počítač s připojením na internet,
 • prohlížeč, který podporuje požadované standardy (především 128bitové šifrování), např. prohlížeč Internet Explorer 6.0 a vyšší.

BEZPEČNOST INTERNET BANKINGU

Bezpečnost Internet bankingu

 • přístup do Internet bankingu je možný jen na základě přihlašovacího jména (user ID) a přístupového hesla (password), které přiděluje banka,
 • aktivní operace klient potvrzuje autentifikačním klíčem, kterým je jednorázové heslo (OTP), SMS klíč nebo klíč vygenerovaný šifrátorem (tokenem),
 • všechny přístupy banka zasílá klientovi poštovní zásilkou do vlastních rukou, resp. si je klient může převzít osobně na obchodním místě,
 • všechna odesílaná a přijímaná data jsou v průběhu přenosu po internetu šifrována.

FINANCOVÁNÍ

O financování

 • určeno pro podnikatelské subjekty – právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele (tuzemcům aj cizozemcům),
 • výška min. 540 tis. CZK, max. v závislosti od požadavků klienta, zohlednění rizika klienta a obchodu,
 • v měně CZK, EUR, a USD,
 • o poskytnutí možno požádať v pobočce Praha.
 • vyplněná žádost o konkrétní obchod s přílohami
 • doklady prokazující oprávnění žadatele na podnikatelskou činnost včetně právních dokumentů upravujících činnost žadatele (společenská smlouva, stanovy, zakladatelská listina, atd.)
 • finanční výkazy za předcházející dvě ukončené hospodářské období a aktuální finanční výkazy v běžném roce
 • daňové přiznání za předchozí dvě ukončené hospodářské období
 • podnikatelský záměr žadatele i s projekcí finančních výkazů
 • podklady k zajištění
 • jiné v závislosti od konkrétního případu

Úvěry

 • provozní financování– určeno na financování běžných provozních potřeb (např. nákup zásob, financování pohledávek, krytí sezónních výkyvů), k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků, profinancování závazků, atd.
 • investiční financování–   určeno zejména na financování investičních potřeb (např. nákup dlouhodobého movitého, resp. nemovitého majetku, financování investiční výstavby nebo rekonstrukčních prací, a pod.), na profinancování závazků klienta, a pod.
 • financování developmentu a výstavby nemovitostí(např. administrativní budovy, polyfunkční a obchodní centra, hotely, bytové projekty a pod.)
 • možnost vystavení úvěrového příslibu

KONTOKORENTNÍ ÚVĚR

 • poskytnutí formou debetního úvěrového rámce nastaveného na podnikatelském účtu klienta,
 • jenom v měně CZK,
 • lhůta splatnosti – max. 1 rok,
 • splácení průběžně připsáním plateb na podnikatelský účet, splacenou část je možné kdykoliv znovu čerpat,
 • zajištění – vlastní biankosměnka vystavena majiteli, pohledávky z obchodního styku, nemovitý majetek, resp. jiné akceptované bankou

Výhody

 • překlenutí krátkodobých výkyvů v likviditě firmy
 • klient sám disponuje s úvěrovými prostředky formou příkazů na úhradu a výběr z podnikatelského účtu klienta vedeného v bance
 • možnost obnovení úvěru na další období po splnění bankou stanovených podmínek

SPLÁTKOVÉ ÚVĚRY

Revolvingový úvěr

 • účelové čerpání úvěru
 • splácení úvěru formou splátek v dohodnuté výši k dohodnutým termínem
 • lhůta splatnosti – jedno období max. 1 rok, spolu max. 5 období,
 • zajištění – vlastní biankosměnka vystavena majiteli, pohledávky z obchodního styku, movitý majetek – zásoby, nemovitý majetek, resp. jiné zajištění akceptováno bankou

Výhody:               

 • zohlednění potřeb vyplývajících z podnikatelské činnosti v různých časových obdobích (výrobní cyklus, sezónnost,  …)
 • plynulé financování provozních potřeb
 • pohodlné plánování finančních toků

Krátkodobý / Střednědobý / Dlouhodobý úvěr

 • účelové čerpání úvěru
 • splácení úvěru formou splátek v dohodnuté výši k dohodnutým termínem
 • lhůta splatnosti – v závislosti od druhu úvěru – krátkodobý max. 1 rok, střednědobý max. 5 let, dlouhodobý max. 10 let (v závislosti na životnosti financované investice)
 • zajištění – vlastní biankosměnka vystavená majiteli, pohledávky z obchodního styku, nemovitý majetek, movitý majetek, pohledávky z obchodního styku, a jiné zajištění akceptováno bankou

PLATEBNÍ KARTY

Maestro

Mezinárodní debetní platební karta Maestro je vázána na finanční prostředky uložené na účtu. Je určena k použití v elektronickém prostředí, tzn. hlavně pro výběr hotovosti z bankomatu a k platbám u obchodníků.

Platební karta Maestro je kromě magnetického proužku vybavena i čipovou technologií. Zabudovaný čip obsahuje ochranné prvky, které zvyšují bezpečnost platební karty.

Platnost medzinárodní platební karty Maestro je tři roky. Po uplynutí platnosti je platební karta automaticky obnovována.

VÝHODY

Proč mít platební kartu Maestro:

 • Peníze na účtu máte k dispozici 24 hodin/ 7 dní v týdnu, nemusíte s sebou nosit velkou hotovost.
 • Platební kartu můžete používat na celém území ČR, jakož i v zahraničí. Při cestě do zahraničí si nemusíte předem opatřovat valuty, svoje nákupy můžete za výhodný poplatek uhradit platební kartou, případně si můžete vybrat hotovost z bankomatu.

DENNÍ LIMITY

Denní limity k platební kartě Maestro:

 • Bankomat     0 – 30 000 CZK
 • POS               0 – 40 000 CZK

Master Card

Mezinárodní debetní platební karta MasterCard Standard/Gold je vázána na finanční prostředky uložené na účtu. Je určena hlavně pro platby u obchodníků a k výběru hotovosti z bankomatu. Platební kartu MasterCard je možno také použít k úhradě zboží a služeb objednaných prostřednictvím telefonické nebo internetové objednávky.

Platební karta MasterCard je určena pro klientelu, která častěji cestuje do zahraničí, případně potřebuje realizovat transakce vyšší hodnoty. Platební karta MasterCard je použitelná v ČR i v zahraničí.

Platební karta MasterCard je kromě magnetického proužku vybavena také čipovou technologií. Zabudovaný čip obsahuje ochranné prvky, které zvyšují bezpečnost platební karty.

Podmínkou vydání platební karty je otevření účtu tři měsíce před podáním žádosti o platební kartu MasterCard. Platnost mezinárodní platební karty MasterCard je tři roky. Po uplynutí platnosti je platební karta automaticky obnovována.

Proč mít platební kartu MasterCard: 

 • Peníze na účtu má klient k dispozici 24 hodin/ 7 dní v týdnu, proto s sebou nemusí nosit velkou hotovost.
 • Platební kartu můžete používat na celém území ČR, jakož i vzahraničí. Při cestě do zahraničí si nemusíte předem opatřovat valuty, svoje nákupy můžete za výhodný poplatek uhradit platební kartou, případně si můžete vybrat hotovost z bankomatu.

Denný limit k platební kartě MasterCard Standard:

 • Bankomat    0 – 40 000 CZK
 • POS              0 – 70 000 CZK

Denní limity k platební kartě MasterCard Gold

 • Bankomat     0 – 80 000 CZK
 • POS               0 – 300 000 CZK

VKLADOVÉ PRODUKTY

Terminovaný vklad

 • úrok je garantován v průběhu celé doby vázanosti
 • bezplatné zřízení a vedení termínovaného vkladu
 • možnost předčasného výběru
 • vklad je chráněn ve smyslu zákona č. 118/1996 Sb. o ochraně vkladů ve znění nasledujících předpisů
 • možnost ručení svým vkladem za bankovní záruku, návratnost úvěru nebo za úhradu celní zálohy

Termínovaný vklad v cizí měně

 • úrok je garantován v průběhu celé doby vázanosti
 • bezplatné zřízení a vedení termínovaného vkladu
 • možnost předčasného výběru
 • vklad je chráněn ve smyslu zákona č. 118/1996 Sb. o ochraně vkladů ve znění nasledujících předpisů
 • možnost ručení svým vkladem za bankovní záruku, návratnost úvěru nebo za úhradu celní zálohy

Platební styk

V rámci tuzemského platebního styku umožňuje Poštová banka, pobočka Česká republika (dále také „banka“) klientům zadávat příkazy k převodu v různých formách v domácí měně v rámci České republiky.

Příkazy k převodu může klient realizovat:

a] prostřednictvím pobočky banky

 • standardním způsobem – vnitrobankovní nebo mezibankovní převod bude zpracován v klientem požadovaný den splatnosti,
 • prioritním způsobem – mezibankovní převod bude zpracován ještě v den předložení převodního příkazu, pokud je předložený ve lhůtě stanovené bankou,

b]     prostřednictvím služby Internet banking

 • standardním způsobem – klient může zadávat převodní příkazy nepřetržitě kromě času technických přestávek, které budou realizovány ve lhůtě předem stanovené bankou. Převod zadaný prostřednictvím služby Internet banking bude zpracován ve lhůtě stanovené bankou.

 

Kontakty

Telefon +420 222 330 400
Web http://www.pabk.sk
E-mail info@pabk.sk
28992610
Sídlo Sokolovská 394/17, Praha 8, 180 00

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *