Všeobecná úverová banka

Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava byla založena 1. ledna 1990 vyčleněním z bývalé státní banky Československé. Její pobočka v Praze byla založena 20. listopadu 1991, tehdy ještě jako tuzemská pobočka. V dubnu 1992 proběhla transformace státního peněžního ústavu na akciovou společnost.

Po rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států podala Všeobecná úverová banka, a.s., žádost o povolení působit jako banka v České republice. Toto povolení jí bylo Českou národní bankou uděleno 14. ledna 1993.

Významným mezníkem v rozvoji služeb a produktů banky se stal listopad 2001, kdy byla úspěšně završena privatizace Všeobecné úverové banky, a.s., včetně její pražské pobočky. Hlavním akcionářem se stala významná italská bankovní skupina IntesaBci s 94,47% podílem na základním jmění.

Finanční skupina IntesaBci vznikla spojením italských bank původně známých pod názvy Banca Commerciale Italiana, CARIPLO, Banco Ambrosiano Veneto a několika dalších. V lednu 2003 došlo ke změně názvu finanční skupiny IntesaBci na Banca Intesa.
Banca Intesa je v současné době největším bankovním domem v Itálii a jednou z předních finančních skupin v Evropě. Banca Intesa působí ve více než 40 zemích světa. Kromě České republiky a Slovenska rozvíjí své obchodní aktivity v rámci regionu střední a východní Evropy také v Maďarsku, Chorvatsku a Polsku.
Banca Intesa provozuje více než čtyři tisíce poboček, z toho se přibližně 1000 nachází mimo území Itálie.

Firemní bankovnictví

Záměrem VÚB na českém trhu je výrazně posílit veškeré aktivity pobočky. V České republice nabízíme našim klientům komplexní služby s osobním přístupem, vysokým nárokem na banku v oblastech komerčního bankovnictví, kapitálového trhu, obchodního financování, řízení hotovosti (včetně elektronického bankovnictví), treasury operací, apod.

Strukturované financování

Zaměřuje se na složité a specifické projekty a obchody, které jsou řešeny s individuálním přístupem ke klientovi nebo na případy, kdy klient potřebuje poskytnout financování většího rozsahu.

Syndikované úvěry

 • tuzemské a mezinárodní syndikované úvěry
 • tuzemské a mezinárodní syndikované klubové půjčky
 • kombinace syndikovaných úvěrů s jinými metodami financování jako jsou například, projektové financování, trade finance, financování aktiv a sekuritizaci aktiv

Projektové financování

 • projektové financování je vhodné pro projekty připravované a realizované mimo bilanci mateřských společností
 • jedná se o financování ekonomicky samostatného subjektu
 • základem je generování dostatečného budoucího cash flow projektu
 • smluvní podmínky mohou být s možností postihu nebo bez postihu na investory
 • vyžaduje se obsáhlá technická, ekonomická a právní analýza

Financování nemovitostí

a) typy financování

 • polyfunkční objekty
 • průmyslové nemovitosti
 • administrativní budovy
 • komerční objekty
 • obytné soubory
 • rekonstrukce bytových domů

b) druhy financování

 • výstavba
 • nákup
 • rekonstrukce
 • refinancování

c) základní kriteria financování

 • podíl úvěru a vlastního kapitálu 70/30 %
 • vyhovující lokalita
 • důvěryhodnost dlužníka
 • 70% tržní hodnoty nemovitosti
 • návratnost z budoucích příjmů
 • uzavřené nájemní smlouvy, případně smlouvy o smlouvách budoucích
 • délka úvěru maximálně 15 let

Exportní financování

Tento typ financování je určen zahraničním bankovním a nebankovním subjektům a je orientováno na podporu českého exportu.

Finanční trhy

Obchodování na finančních trzích naším prostřednictvím Vám umožní:

 • při dodržení objemových požadavků přístup k produktům mezibankovního trhu
 • optimální využití Vašich volných prostředků
 • zajištění likvidity formou krátkodobých úvěrů a pomocí měnových swapů
 • zajištění Vašich tržních, zejména kurzových a úrokových rizik

Termínovaný vklad

Charakteristika produktu

Termínovaný vklad slouží ke zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků. Je možné si dohodnout různé splatnosti a individuální úrokové sazby, které vycházejí ze situace na trhu mezibankovních depozit v době, kdy byl obchod sjednán.

Úrokové deriváty

Forward Rate Agreement (FRA)

Charakteristika produktu

Pomocí FRA (dohoda o úrokové sazbě) je možné si zajistit už dnes úrokovou sazbu na variabilně úročený vklad anebo závazek (např. úvěr)začínající až v budoucnosti. Tato dohoda je nezávislá na základním obchodu – vklad anebo úvěr je možné mít i u jiné banky.

Smluvní strany se dohodnou pro příslušné budoucí období na pevné úrokové sazbě (FRA sazba). Tuto sazbu porovnáme 2 dny před začátkem období (tzv. referenční den) s úrokovou sazbou základního obchodu (referenční sazba). Pokud je referenční sazba vyšší než FRA sazba, obdrží kupující FRA od prodávajícího vyrovnávací platbu ve výši úrokového rozdílu mezi sazbami. Pokud je referenční sazba nižší, hradí vyrovnávací platbu kupující FRA.

Úrokový Swap (IRS)

Charakteristika produktu

Úrokovým swapem nazýváme dohodu mezi dvěma smluvními stranami, ve které se jedna strana zavazuje zaplatit předem dohodnutou variabilní (anebo fixní) úrokovou sazbu na předem sjednaný objem peněžních prostředků a předem stanovené časové období. Druhá strana se současně zavazuje zaplatit předem dohodnutou fixní (nebo variabilní) úrokovou sazbu na stejný objem peněžních prostředků a stejné časové období.

Úrokový swap slouží k zajištění proti úrokovému riziku z původního obchodu (např. dlouhodobého úvěru nebo nákupu dluhopisů). Úrokový swap je stejně jako FRA nezávislý na základním obchodu, tzn. původní obchod je možné mít i u jiné banky.

Měnový úrokový swap (CCS – cross currency swap)

Charakteristika produktu

Obecnějším druhem úrokového swapu je měnový úrokový swap. Používá se v případě, kdy původní obchod (např. úvěr), který chceme zajistit, je v jiné než domácí měně (např. v EUR). Měnovým úrokovým swapem nazýváme dohodu mezi dvěma smluvními stranami o výměně budoucích úrokových plateb, avšak na rozdíl od klasického úrokového swapu se jedná o nominální částky. To znamená ,že i úrokové platby jsou denominované ve dvou rozdílných měnách, proto dochází nejen k výměně úrokových plateb, ale i k výměně nominálních částek.

Cap

Charakteristika produktu

Cap umožňuje zajištění se před úrokovým rizikem prostřednictvím garance maximální hranice referenční sazby (např. PRIBOR při dlouhodobém úvěru). Přitom ale nevylučuje možnost participovat na pozitivním vývoji úrokových sazeb (pokles úrokových sazeb).

Cap sa skládá z více úrokových opcí (tzv. caplets). Caplet je vlastně Call na referenční sazbu. Pokud je ve stanovený den (2 pracovní dny před začátkem daného období) referenční sazba nad maximální stanovenou hranicí (tzv. „strikem“), obdrží kupující opce vyrovnávací platbu ve výši rozdílu referenční sazby a „striku“. Současným nákupem více opcí (caplets) se stejným „strikem“ vznikne úrokový Cap. Za toto právo však musí kupující zaplatit určitou cenu, tzv. „prémii“.

Floor

Charakteristika produktu

Floor je vlastně opak Capu a slouží k zajištění úrokového rizika (chrání před poklesem úrokových sazeb v budoucnosti) prostřednictvím garance minimální hranice referenční sazby (např. PRIBOR) dlouhodobého depozita. Přitom ale nevylučuje možnost participovat na pozitivním vývoji úrokových sazeb (růst úrokových sazeb).

Floor se skládá z několika úrokových opcí (tzv. floorlets). Floorlet je vlastně Put na referenční sazbu. Pokud je ve stanovený den (2 pracovní dny před začátkem daného období) referenční sazba pod stanovenou minimální hranicí (tzv. „strikem“), obdrží kupující opce vyrovnávací platbu ve výši rozdílu „striku“ a referenční sazby. Současným nákupem několika opcí (floorlets) se stejným „strikem“ vznikne úrokový Floor. Za toto právo však kupující musí zaplatit tzv. „prémii“.

Kontakty

Pobočka Praha

Adresa: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Telefon: +420/221 865 111
Fax: +420/221 865 555
E-mail: infovub@vub.cz

Pokladní hodiny:

Po 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Út 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
St 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pá 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *