Elektrické vedení

Elektrické vedení lze rozdělit na dvě části, elektrickou přenosovou soustavu a distribuční soustavu. Prvně zmíněná část má za úkol přenést elektrickou energii z elektráren do velkých rozvoden. Druhá pak z rozvoden ke koncovým odběratelům.

Úkolem elektrického vedení jako celku je tedy přenos elektřiny od zdroje k místu spotřeby. Přes elektrické vedení je přenášen tzv. střídavý proud, jehož napětí je směrem k místu spotřeby snižováno pomocí transformátorů. Do domácností je pak elektrickým vedením přenášena elektřina o napětí 230V.

Přenosová soustava v České republice

Přenosovou soustavu v České republice provozuje státní společnost ČEPS, a. s. Síť tvoří vedení vvn 400 kV, 220 kV, vybraná vedení 110 kV a padesáti transformačních stanic. Mezinárodně je síť šestnácti vedeními propojena se sítěmi dalších členů ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elekntřiny). V roce 2006 se přenášený výkon pohyboval od 4,9 GW do 11,4 GW (rekordní hodnota v zimní špičce).

ČEPS zajišťuje regulaci soustavy jednak vlastními prostředky, a také dálkovým ovládáním výkonu dobře regulovatelných zdrojů, jako jsou vodní a přečerpávací elektrárny (např. Dlouhé Stráně).

Jména používaná pro konstrukce stožárů na vyšších napěťových hladiných jsou:

 • jedle,
 • soudek,
 • portál jednoduchý nebo dvojitý,
 • delta,
 • kočka

Typy stožárů a jejich názvy. Zdroj

Vodiče na stožárech

Vodiče mohou být na stožárech umístěny různými způsoby. Každý stožár nese všechny tři fázové vodiče a je propojený s vedlejšími stožáry zemnícími lany. Zemnící lana vytvářejí ochranu fázových vodičů proti atmosférickým podmínkám (blesky a podobně). Rozložení fázových vodičů může být rozděleno na jednu, dvě nebo tři úrovně. V jedné úrovni se používají portálové stožáry složené ze dvou dříků a z jednoho kolmého příčníku, na kterém jsou zavěšeny vodiče – jeden vodič je uprostřed „portálu“. Ve dvouúrovňovém uspořádání jsou vodiče uspořádány trojúhelníkovitě a ve trojúrovňovém uspořádání jsou umístěny symetricky (typ soudek nebo jedle). Jednoduché vedení je uspořádáno nesymetricky – dvě fáze na jedné straně a jedna fáze na straně druhé.

U vedení 400 kV se používají svazkové vodiče složené ze dvou a více AlFe lan na jednu fázi. Ty jsou uspořádány ve vrcholech rovnostranného n-úhelníku. U svazkových vodičů jde o zvětšení průřezu vodiče protékaného proudem.

Rozdělení napětí dle velikosti

 • MN – malé napětí – do 50 V
 • NN – nízké napětí – do 1000 V (1 kV)
 • VN – vysoké napětí – do 52 kV
 • VVN – velmi vysoké napětí – do 300 kV
 • ZVN – zvláště vysoké napětí – do 800 kV
 • UVN – ultra vysoké napětí – nad 800 kV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *