Fáze

Fáze je označení vodiče, svazku vodičů, vývodu, vinutí či jakéhokoliv jiného prvku vícefázové střídavé sítí. Za normálních okolností je pod napětím. V elektrotechnice se jako fáze označují tři silové vodiče, které mají určité střídavé napětí proti střednímu vodiči (v elektrotechnice pojem „pracovní nula“). V České republice se jedná 3x 230/400V/50Hz Fáze jsou vůči sobě posunuty vždy o 120°.

Průběh střídavého proudu

Střídavý proud může mít periodický nebo neperiodický průběh.

  • periodický průběh – okamžité hodnoty proudu se po určité době, označované jako perioda, znovu opakují (například proud v rozvodné síti)
  • neperiodický průběh – hodnoty okamžitého proudu jsou v čase náhodné (takový charakter má například šum, nebo záznam lidské řeči)

Obvody střídavého proudu a napětí

Pokud v konstantním magnetickém poli rovnoměrně otáčíme cívkou (osa otáčení je kolmá na osu cívky i na siločáry pole), pak se na jejích vývodech indukuje harmonické střídavé napětí.

Pokud předpokládáme pasivní lineární zátěž, pak střídavý proud a střídavé napětí v jednom obvodu mají stejnou frekvenci, ale podle charakteru zátěže má proud vůči napětí různý fázový posuv. Na součástkách s kapacitou (kondenzátor) má proud proti napětí fázový předstih, na součástkách s indukčností (cívka) má proud proti napětí fázové zpoždění (viz též RLC obvody). Součástky pouze s elektrickým odporem (rezistor) nevytvářejí žádný fázový posuv – napětí a proud jsou ve fázi.

Lineární zátěž je ve střídavém obvodu charakterizována svou impedancí. Velikost impedance závisí vedle rezistence též na zdánlivých odporech (induktivní reaktanci, kapacitní reaktanci) jednotlivých součástek proti průchodu střídavého proudu.

Důvody střídavého elektrického napájení

Střídavá forma elektrické energie je vhodná pro její přenos z důvodů:

  • podstatného snížení ztrát na vedení,
  • podstatného snížení pořizovacích nákladů na dálkové rozvody,

obojí snížením velikosti přenášeného střídavého proudu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *