Finanční aktiva

Do finančních aktiv patří všechny finanční produkty, které nám přináší pravidelný příjem nebo je možné je v případě potřeby prodat, zrušit či vypovědět v krátké době. Mezi finanční aktiva řadíme oběživo (mince a bankovky), dluhopisy, akcie či různé pohledávky. V oblasti investování jsou finanční aktiva chápána jako investiční nástroj, který vlastní drží za účelem výnosu (zisku).

Vedle finančních aktiv existují i reálná aktiva. Ta se z podstaty slova vyjadřují tím, že mají reálnou – fyzickou podobu.  Pod nimi si můžeme představit nemovitosti, pozemky, stroje, umělecké obrazy, patenty či obchodní značky.

Druhy finančních aktiv

Ačkoliv na světě existuje prakticky neomezené množství mnohdy značně odlišných druhů finančních aktiv, vždy patří do jedné z následujících tří kategorií:

 

1) Peníze

Jedná se o nejvýznamnější finanční aktivum vůbec. Na rozdíl od jejich ostatních druhů totiž plní tři jedinečné a velmi významné funkce, kterými jsou:

  • Prostředek směny -peníze jako prostředek směny odstraňují problém dvojité shody potřeb, který vzniká v barterové ekonomice. Jsou prakticky jediným aktivem, které přijme každá firma, domácnost nebo vláda jako platidlo.
  • Míra hodnoty, zúčtovací (účetní) jednotka resp. měřítko cen -peníze slouží k oceňování jak všech druhů zboží a služeb, tak i všech ostatních finančních aktiv a finančních toků, probíhajících mezi jednotlivými ekonomickými subjekty. Jako zúčtovací jednotka omezují počet nezbytně nutných cen v ekonomice, čímž snižují transakční náklady. Bez existence peněz by totiž musely být ceny všech druhů zboží a služeb navzájem poměřovány neefektními směnnými koeficienty. Peníze jsou proto nazývány „monetární jednotkou“ (jeden druh zboží, v různých státech různě pojmenovaný), která má vzhledem k sobě samé vždy konstantní cenu, přičemž ceny všech ostatních druhů zboží a služeb jakož i ceny všech ostatních finančních aktiv a peněžních toků jsou vždy vyjádřeny v jejich násobcích. Peníze tak umožňují převádět do peněžní podoby celý ekonomický koloběh.
  • Uchovatel hodnoty -peníze slouží též k uchování kupní síly v čase, neboli k překlenutí času mezi příjmem důchodu a jeho spotřebou. Peníze držené v hotovosti jsou sice vysoce likvidní, ale nenesou žádný úrok. Pokud se týká držby peněz ve formě bankovních vkladů (tzv. bankovní neboli žírové peníze), tak sice určitý úrok přinášejí, avšak za cenu částečného snížení jejich likvidity.

2) Finanční majetkové instrumenty (majetkové cenné papíry)

Představují doklad o vlastnictví. Jsou proto zpravidla spojena s nárokem na s tímto vlastnictvím spojené podíly na zisku, výnosech, apod. Typickým představitelem jsou akcie nebo podílové listy.

3) Dluhové (dlužní) instrumenty

Jedná se o finanční instrumenty zaručující jejich majitelům jak navrácení zapůjčených peněz, tak i určité dohodnuté resp. předem definované platby pramenící z jejich držby, přičemž se nejčastěji jedná o úrok.

Seznam finančních i reálných aktiv se nachází společně s pasivy ve finančním výkazu – rozvaze.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *