Energetický audit

Jako energetický audit se označuje posudek zpracovaný energetickým auditorem. Účelem energetického auditu je ve vší komplexnosti posoudit hospodárnost využívání energií v rámci budovy. Součástí energetického auditu je zpravidla i návrh opatření, které mohou snížit energetickou náročnost budovy. Na zpracování energetického auditu je závislé i přidělení dotace v rámci dotačního programu Zelená úsporám.

Větší odběratelé energie mají dokonce zákonnou povinnost nechat si zpracovat energetický audit. Tato povinnost se týká v prvé řadě organizačních složek státu, krajů, obcí a jejich příspěvkových organizací, jejichž roční spotřeba energií přesahuje 1 500 GJ. Zákonná povinnost se však týká i fyzických a právnických osob, jejichž celková roční spotřeba je vyšší než 35 000 GJ.

Novela zákona o hospodaření s energiemi však významně rozšířila povinnost zpracovat tzv. průkaz energetické náročnosti budovy. Ten je na rozdíl od energetického auditu stručnější, neboť nejde tolik do hloubky a jeho cílem není zhodnocení možných úsporných opatření.

Obsah energetického auditu (§ 3 vyhlášky č. 480/2012 Sb.)

 1. titulní list,
 2. identifikační údaje,
 3. popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 4. vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 5. návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
 6. varianty z návrhu jednotlivých opatření,
 7. výběr optimální varianty,
 8. doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
 9. evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
 10. kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Zpracování energetického auditu je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinné pro:

 1. fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,
 2. organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti…) s celkovou roční spotřebou energie (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 1 500 GJ,
 3. právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domůs celkovou roční spotřebou energie (tj. potřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 35 000 GJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *