Energetický posudek

Energetický posudek v legislativě

Pojem energetický posudek byl zaveden do české legislativy Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek si musí zajistit stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství pro následující případy:

  • Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie

Rodinných domů a dalších menších budov se tento bod určitě netýká. U rodinných domů je obvykle instalovaný výkon maximálně v malých desítkách kW. Pokud odevzdáváme stavební dokumentaci na stavební úřad pro novostavbu rodinného domu nebo jeho rekonstrukci, stačí k projektu přiložit pouze průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud ale budeme na stavební úřad odevzdávat dokumentaci většího objektu (větší bytový dům, administrativní budova apod.), nebude již PENB stačit. Je potřeba vypracovat ještě energetický posudek. Jeho závěry se uvedou v samotném PENB a celý energetický posudek se vloží do jeho přílohy.

  • Posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW

Zpracovává se v případě, že se předkládá dokumentace stavby podle Zákona č. 183/2006 Sb. a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných.

  • Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW.

Zpracovává se v případě, že se předkládá dokumentace stavby podle Zákona č. 183/2006 Sb. a Vyhlášky 499/2006 Sb. pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. U energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW a u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW.

  • Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
  • Vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

Výše uvedené body spolu souvisí. Energetický posudek se například zpracovává pro program Nová Zelená úsporám.

Energetický posudek obsahuje podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku:

a. titulní list,
b. účel zpracování podle § 9a zákona,
c. identifikační údaje,
d. stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
e. evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
f. kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *