Solární energie

Solární neboli sluneční energie patří k obnovitelným zdrojům energie, podobně jako biomasa, větrná nebo vodní energie. Solární energii lze přímo využít k ohřevu vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů nebo k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Solární energie je jediný obnovitelný zdroj, který má dostatečný potenciál dlouhodobě pokrýt energetické potřeby lidstva bez vedlejších následků. Na většinu domů dopadne za rok více sluneční energií, než kolik činí jejich roční spotřeba… Pokračovat ve čtení Solární energie

Publikováno
V rubrikách E, Energie

Elektřina

Electricity pylons and lines above a freeway at dusk. Slight drop of fucus at top of front pylon.

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silovéúčinky vyvolané třením izolantů a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu. Výroba elektřiny Elektřina je vyráběna z různých energetických zdrojů. Ve světě převažuje výroba elektřiny z fosilních paliv (spalováním hnědého nebo černého uhlí) nebo výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. V České republice se z fosilních paliv vyrobí 60 % elektřiny. Prim vedou elektrárny na hnědé uhlí. Evropská unie a členské… Pokračovat ve čtení Elektřina

Eutrofizace

Eutrofizace je proces obohacování půdy nebo vody živinami, a to především fosforečnany a dusičnany. V přírodě je tento jev přirozený (například rozklad organismů v zahradním kompostu). V důsledku činností člověka však eutrofizace přerostla v neúnosnou mez, se kterou se příroda dokáže jen těžko vypořádat. Zemědělskými hnojivy nebo odpadními vodami se dostává do půdy a vody vysoké… Pokračovat ve čtení Eutrofizace

Publikováno
V rubrikách E

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr se využívá pro krátkodobé financování potřeb podniků. V České republice není tak často využíván, neboť existují další úvěrové produkty, zejména kontokorentní úvěry, u kterých je získání jednodušší. Podstatou eskontního úvěru je odkup směnky obchodní bankou před lhůtou její splatnosti. Předmětem odkupu se tedy stává směnka za zboží, služby či jiné statky, která představuje nástroj platby mezi odběratelem a dodavatelem.… Pokračovat ve čtení Eskontní úvěr

Publikováno
V rubrikách E, Půjčky

Energetický zdroj

Fyzikálně vzato neexistuje žádný energetický zdroj. Energii nemůžeme vyrobit, spotřebovat, ani zničit.Energie se dá pouze přeměnit a je možné formu energií shromažďovat v konkrétních zařízeních tomu určených. Taková energie se pak fyzicky čerpá. Energetický zdroj ve svém původním smyslu lze chápat ve dvou způsobech: Zdroj jako materiál (např. fosilní paliva), přírodní objekty (Slunce) nebo jevy, ze kterých je možné… Pokračovat ve čtení Energetický zdroj

Energetický specialista

Energetický specialista nebo také energetický auditor je osoba vedená v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jedná se o osobu certifikovanou pro zpracování energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budov nebo pro kontrolu účinnosti kotle a klimatizace. K jaké konkrétní činnosti je specialista certifikován, je možné dohledat přímo v seznamu. Služeb energetického specialisty využijí především žadatelé v dotačním programu Zelená… Pokračovat ve čtení Energetický specialista

Publikováno
V rubrikách E

Energetický posudek

Energetický posudek v legislativě Pojem energetický posudek byl zaveden do české legislativy Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek si musí zajistit stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství pro následující případy: Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek… Pokračovat ve čtení Energetický posudek

Energetický auditor

Energetický specialista je specifikován v Zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších novel v § 10. Je to fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz). V seznamu energetických specialistů jsou uvedena všechna oprávnění příslušného specialisty. Je zde uvedeno, zda je oprávněn Aby mohl být energetický auditor zapsán v seznamu… Pokračovat ve čtení Energetický auditor

Energetický audit

Jako energetický audit se označuje posudek zpracovaný energetickým auditorem. Účelem energetického auditu je ve vší komplexnosti posoudit hospodárnost využívání energií v rámci budovy. Součástí energetického auditu je zpravidla i návrh opatření, které mohou snížit energetickou náročnost budovy. Na zpracování energetického auditu je závislé i přidělení dotace v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Větší odběratelé energie mají… Pokračovat ve čtení Energetický audit

Embosovaná platební karta

Embosovaná karta je platební karta, která má kromě elektromagnetického proužku na sobě plasticky vytištěny veškeré informace potřebné pro zúčtování transakce – jméno držitele karty, číslo karty a její platnost. Tyto informace se na kartě vyraženy reliéfním písmem, kterému se říká embossing. Kartu lze použít stejně jako kartu elektronickou, navíc je možné s ní platit i u obchodníků… Pokračovat ve čtení Embosovaná platební karta