Energetický zdroj

06/05/2018

Fyzikálně vzato neexistuje žádný energetický zdroj. Energii nemůžeme vyrobit, spotřebovat, ani zničit.Energie se dá pouze přeměnit a je možné formu energií shromažďovat v konkrétních zařízeních tomu určených. [více]

Energetický posudek

06/05/2018

Energetický posudek v legislativě Pojem energetický posudek byl zaveden do české legislativy Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve [více]

Energetický auditor

06/05/2018

Energetický specialista je specifikován v Zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších novel v § 10. Je to fyzická osoba, která je zapsána [více]

Energetický audit

06/05/2018

Jako energetický audit se označuje posudek zpracovaný energetickým auditorem. Účelem energetického auditu je ve vší komplexnosti posoudit hospodárnost využívání energií v rámci budovy. Součástí energetického auditu [více]

Elektrické vedení

06/05/2018

Elektrické vedení lze rozdělit na dvě části, elektrickou přenosovou soustavu a distribuční soustavu. Prvně zmíněná část má za úkol přenést elektrickou energii z elektráren do velkých rozvoden. Druhá [více]

Elektrická přípojka

06/05/2018

Elektrická přípojka je místo, které připojí elektrickou energii k jedné nemovitosti. Součástí elektrické přípojky jsou je HDS (hlavní domovní pojistková skříň), která se zpravidla umísťuje na hranici [více]

Absorbér

03/05/2018

Absorbér je zařízení na získávání nebo odstraňování složky anebo složek z plynné směsi absorpcí v kapalném rozpouštědle. Zařízení označené jako absorbér je součástí i mnohých bazénů na zahradách rodinných domků.  [více]

Dodavatel elektrické energie

01/05/2018

Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Trh s elektřinou byl liberalizován v roce 2006. [více]

Distributor elektrické energie

01/05/2018

Dodavatel elektřiny je společnost, který prodává energii, komoditu jako takovou. Na fakturě, je vidět, že platby jsou rozděleny – část je za distribuci, část za silovou energii. Distributor elektřiny [více]

1 2 3 4 6